Kognitiv terapi

Ring for at få en tid til behandling inden for 24 timer
Bestil tid


Når vi oplever et følelsesmæssigt ubehag, der slipper ud af kontrol, kan vi vælge at kigge på de tanker og handlinger, der relaterer sig til de ubehagelige fornemmelser. Derigennem kan vi træne tankerne i at blive rettet sig mod hensigtsmæssige måder at håndtere sit liv på for at skabe mere rum, anerkendelse og mod til at være den, du er.

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi, fokuserer traditionelt på de tanker og forestillinger, som klienten har om sig selv og sine problemer. Der tages udgangspunkt i det problem, der aktuelt hindrer og undertrykker den ønskede livsførelse, men andre lignende situationer udforskes også for at give et bud på, hvilke forhold der bidrager til de følelsesmæssige belastninger.

Negative og fordømmende tanker vil ofte lede til en indre konflikt, og det kan være meget begrænsende, når skræmmeforestillinger tager over og bliver styrende for tilværelsen. I kognitiv terapi arbejdes der med at kortlægge de automatiske negative tanker, leveregler og grundantagelser, som klienten har med sig fra barndommen eller har skabt hen ad vejen, og hvordan de leder til følelsesmæssige reaktioner og kropslige symptomer.

Ved behandling af angst kan adfærdsregulerende interventioner være særligt gavnlige, hvor klienten udfordrer den frygtindgydende situation ved brug af eksponering. Typisk vil man forsøge at undgå de situationer, der vækker ubehag. Kognitiv terapi vil hjælpe til at opbløde de eksisterende fastlåste tanker for at mindske det følelsesmæssige ubehag og derved udvide handlemulighederne og give følelsen af frihed og autonomi tilbage.
Det kan samtidigt være brugbart at introducere alternative måder at forstå sig selv, specifikke situationer eller andres adfærd på. Når vi kan nuancere fortolkningen af en given hændelse, skabes der rum for nye reaktioner.

Nogle kognitive terapitilgange (fx ACT) vil i højere grad fokusere på de værdier, der skaber retning og mening hos den enkelte og arbejder derudfra med at skabe de rette rammer for at det værdibaserede liv kan trives og gro. Det er i høj grad en proces, der leder hen til spørgsmålet om, hvad der er allervigtigst her i tilværelsen. Igennem kognitiv terapi kan man genkalde det, der gør livet meningsfuldt og lære at acceptere de vanskeligheder, der ikke lader sig ændre – i stedet for at bruge sit liv i lidelsens navn og i den ubarmhjertige kamp imod sig selv.

Meningen er ikke at kæmpe imod tanker eller følelser, men blive mere bevidst om deres tilstedeværelse. Mindfulnessøvelser kan støtte til en større accept af de oplevede vanskeligheder, hvor de negative tanker ikke fordømmes eller bekæmpes, men blot anerkendes som de er. De negative tanker anerkendes ligesom de positive og på den måde skaber man grobund for en større fornemmelse af helhed, forståelse og accept af sin egen situation, forbundenhed og selvomsorg.

Læs mere om kognitiv terapi

Den kognitive diamant beskriver forholdet imellem tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd. Disse variable hænger unægtelig sammen og påvirker hinanden indbyrdes. Da det ikke er muligt at kontrollere eller fornuftbestemme sine følelser og kropslige reaktioner, så er det mere effektivt at fokusere på det, der er muligt at ændre – nemlig tankerne og handlingerne. På den måde kan man ved hjælp af tankerne og handlingerne lære at dulme angstopvækkende begivenheder på længere sigt.

Bestil tid