Krisehjælp

Ring for at få en tid til behandling inden for 24 timer
Bestil tid


Har du oplevet en krise i dit liv, eller er der sket en voldsom hændelse på arbejdspladsen? Det kan være fordelagtigt at inddrage en psykolog til at støtte dig i de overvældende følelser, der følger en katastrofe og sammen hjælpe dig tilbage til livet igen.

Hvad er krisehjælp?

Der er ofte behov for psykologisk støtte ved akutte, uventede og voldsomme hændelser, som enten sker i privatlivet eller på arbejdspladsen. Akutte kriser kan opstå som følge af, at man er direkte involveret i eller vidne til fx færdselsulykker, brand, uventede dødsfald, vold, overgreb, røveri, terror, naturkatastrofer, selvmord og selvmordsforsøg.

Når man bliver udsat for en akut psykisk belastning som gruppe eller enkeltperson, er det naturligt at føle angst, forvirring og kaos umiddelbart efter den kritiske situation har fundet sted. Det er vigtigt at dele sin oplevelse med de andre involverede eller pårørende, men det kan også være gavnligt at tilkalde psykisk førstehjælp hos en uddannet psykolog.

Krisepsykologen vil rykke ud til de/den kriseramte og støtte til at bearbejde de umiddelbare og efterfølgende følelsesmæssige reaktioner ved hjælp af aflastende samtaler.

Krisepsykologen vil i samarbejde med gruppen/den enkelte skabe en tryg ramme, hvor tvivl og forvirring mindskes ved at skabe klarhed omkring, hvad der skete i den givne situation, og hvem der var særligt involveret, samtidigt med at der orienteres om forventelige psykiske og fysiske reaktioner.
Formålet med krisehjælp er at tage vare på den enkelte, så vedkommende føler sig set og forstået og efterhånden genvinder tiltroen til den verden, der så pludseligt blev rystet. Der sættes lys på indre ressourcer og aktuelle følelser italesættes og bearbejdes for at mindske risikoen for at udvikle efterfølgende psykiske mén.

I virksomheder, hvor der er særlig stor risiko for arbejdsulykker, vold, afskedigelser eller andre krisesituationer, tilrettelægges der ofte beredskabsplaner for at være i stand til at tage hånd om sine ansatte. Det er vigtigt for medarbejderne, der oplever en akut krise, at der løftes i flok og at ingen føler sig overladt til sig selv med voldsomme oplevelser, tanker og følelser.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være behov for at enkelte ansatte tilbydes individuelle psykologiske samtaler efter den formelle krisehjælp, hvis den traumatiske hændelse fortsat skaber problemer i dagliglivet. Der er ofte også behov for, at virksomheden revurderer arbejdsvilkår og procedurer for at mindske risikoen for at ende i lignende arbejdsrelaterede krisesituationer.

Læs mere om krisehjælp

Debriefing er en struktureret krisepsykologisk indsats, der finder sted et par dage efter hændelsen. Gruppen af medarbejdere og evt. ledere, der har oplevet eller været udsat for en ubehagelig og voldsom hændelse på arbejdspladsen samles til aflastende samtaler. Ved at skabe en fælles og individuel forståelse af, hvad der er sket, bidrager samtalerne til et styrket sammenhold, en følelse af tryghed og mindsker samtidigt risikoen for at de enkelte ansatte oplever nedsat psykisk velvære på længere sigt.

Bestil tid

Defusing er en ustruktureret krisesamtale, der foregår umiddelbart efter den voldsomme hændelse. Formålet er at afværge og mindske kaos ved at samle de involverede og skabe klarhed omkring situationen og planlægge opfølgende krisesamtaler.

Bestil tid

Beredskabsplaner indeholder klare instruktioner om, hvordan medarbejdere og ansatte skal reagere i specifikke ekstraordinære situationer, hvor den daglige rutinemæssige strategi ikke længere er tilstrækkelig til at håndtere fx brand, røverier, overfald eller andre arbejdsulykker. Beredskabsplanen beskriver formålet med beredskabet, opgaver og ansvar, så alle ansatte er informeret om, hvordan situationen overordnet skal håndteres.

Bestil tid
Bestil tid